Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı

  Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı


  Ergoterapi; Fiziksel veya zihinsel bir bozukluk yada herhangi bir dezavantaja sahip her yaştaki bireyin yaş, cinsiyet, meslek ve yaşam biçimi tercihlerine göre rolleri ve bu rollerin gereği görevleri yapabilmeleri için çeşitli çözümler bulan ve bu aktiviteleri tedavi edici amaçla kullanan bir sağlık alanıdır. Ergoterapistler, kendine bakım, sosyal katılım ve üretkenlikle ilgili performanslarını artırmak için, bireylerin fiziksel, psikolojik ve bilişsel kapasitelerini geliştirip, desteklerler. Çevrenin kişinin bağımsız yaşam ve topluma katılımı için kısıtlayıcı etkilerini ortadan kaldırmak için çözümler yaratırlar. Yapılan çeşitli işler ve aktiviteleri kolaylaştırmak için adaptasyonlar yaparlar.

   

  Yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar, ruh sağlığı problemlerindeki artış, mülteci, madde bağımlılığı gibi dezavantajlı grupların çoğalması, istihdam sorunları, sosyal ve ekonomik açıdan sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinde etkili stratejilerin oluşturulmasını gerekli kılmakta ve ergoterapistlerin tıp ve diğer sağlık personeli yanında önemli roller üstlenmesine yol açmaktadır. Her geçen gün sayıları artan, ruh sağlığı, yaşlı nüfus artışı ile birlikte ev kazaları ve güvenli yaşam sorunları, otizm spektrum bozukluğu olan bireyler, semptomların tıbbi tedavisinden çok, başa çıkma becerileri, motivasyonu artırma ve işlevselliğe odaklanan yaklaşımlara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. 

  Ergoterapistler günümüzde gelişmiş ülkelerde birinci basamak iş gücüne de önemli bir katkı sağlamaktadırlar. Ergoterapi bütüncül, sağlığı teşvik edici doğası ile biopsikososyal bakış açısına dayalı kanıt temelli yaklaşımlar arasında her geçen gün yerini sağlamlaştırmaktadır.

   

  Hastalıkları veya engelliliği önlemek için koruyucu ve erken müdahale yaklaşımlarında, ergoterapi hizmetleri, bireylerin sağlıklı yaşam davranışı kazanmalarında etkin rol oynarlar. Aynı zamanda günlük yaşam, iş ve serbest zaman aktivitelerine katılımla sağlıklarını ve iyi olma durumlarını sürdürmelerine yardımcı olur.

  ABD, İngiltere gibi bazı ülkelerde occupational therapy olarak da adlandırılmakta olan ergoterapi mesleğinin ve 100 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Bugün tüm ülkelerde Sağlık Bilimleri veya Sağlık ve davranış Bilimleri ve Rehabilitasyon fakülteleri altında

   

  Ülkemizde ilk kez 1961 yılında Hacettepe Üniversitesinde açılan fizyoterapi ve rehabilitasyon Yüksekokulu içinde iş ve meşguliyet tedavisi alanı olarak temelleri atılmıştır.  !986 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 2009 yılında da aynı üniversitede Ergoterapi adı ile dört yıllık lisans programı açılmıştır.

   

  Bugün ülkemizde 12 adet Ergoterapi lisans bölümü açılmıştır ve sayıları giderek artmaktadır.

   

  Bu okullarda ergoterapist lisanslı akademisyenlere büyük ihtiyaç vardır. Alanın bir sağlık mesleği olarak kişi merkezli ve bütüncül yaklaşımlarla tüm dezavantajlı bireylerde bağımsız, kaliteli ve daha tatminkar bir yaşam için rolü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi artmaktadır. Farklı yaşlarda ve çeşitli bozukluklarda, okullarda, geriatrik bireylerde, mültecilerde ve mahkumlar gibi dezavantajlılarda ergoterapinin daha etkili olabilmesi, mezunların ergoterapinin farklı alanlarında uzmanlaşmaları, kanıt temelli çalışmalarda rol almaları ve mesleğin bir bilim alanı olarak gelişimine katkı sağlanması açısından çok önemlidir.

   

  Ergoterapi Yüksek Lisans programının amacı, bireylere ve ailelere bütüncül bakım sağlamak için etkili ergoterapi uygulayıcıları ve bilim adamları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

   

  Bu programda ergoterapi alanında kanıta dayalı bilimsel çalışma yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriler kazanan, engelli, dezavantajlı kişiler için literatüre ulaşabilen, yeni araştırma geliştirebilen, değişik profesyoneller ile birlikte çalışabilen, etkili iletişim ve araştırma becerileri geliştirebilen, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyen, bilimsel düşünebilen, problem çözebilen, ergoterapistler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Engelli, yaşlı ve dezavantajlı gruplar için aktivite geliştirilmesi, ulaşılabilir ve adapte olabilir çevre oluşturulması açısından,  bilgileri sentezleyebilen ve mesleki muhakeme yapabilen, toplumsal katılım için ulaşılabilirlik, insan hareketlerinin fonksiyonel analizi, yardımcı teknoloji, her yaştaki kişinin fonksiyonel gelişimi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik bilimsel oryantasyon ve araştırma üretebilen uzmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

   

  Programda öğrenci merkezli, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden, interdisipliner çalışmayı hedefleyen, alnı ile ilgili literatüre hakim, yenilikçi ve araştırmacı yaklaşımlarla çalışan, etik değerleri benimseyen, yüksek lisans diplomalı ergoterapistlerin yetişmesi amaçlanmıştır.

  • Ergoterapi lisans mezunu olmak.
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

  Prof. Dr. Hülya KAYIHAN

  Dr. Öğr. Üyesi Başar ÖZTÜRK

  Doç. Dr. Kerem GÜN

  Ergoterapi Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır. Program ulusal 24 kredi ve buna eşdeğer 120 AKTS kredisi olan bir programdır. Güz ve bahar dönemlerinde derslerin toplam AKTS değeri 60 kredidir. Bu dersler tamamlandığında, 60 AKTS kredisi tez çalışması için en az iki yarıyılı içerecek şekilde verilmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:58