Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı - Biruni Üniversitesi

Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı

  Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı


  Toplum sağlığının korunup geliştirilmesinde olduğu gibi ülkelerin gelişmişlik göstergelerini etkileyen kadın ve çocuk sağlığına ilişkin belirteçlerin iyileştirilmesinde ebelerin rolü büyüktür. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM), Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de anne-bebek ölümlerini ve sezaryen oranlarını azaltmak için, “dünyanın her zaman olduğundan daha fazla ebelere ihtiyacı olduğunu” vurgulamaktadır. Ancak, teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler ebelerin eğitim ve uygulamalarını da etkilemektedir. Ebelerin kadın ve çocuklara kaliteli bir hizmet sunabilmesi için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş, teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu ebelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, alanlarında kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

  Ebelik lisans mezunlarının bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilmesi ve bu kazanımlarını sorumluluğu altındaki hasta ve sağlam bireye direkt olarak yansıtarak bilimsel temellere dayalı bakım hizmeti vererek bireyin ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunması gerekliliği açıktır.

  Ebelik Yüksek Lisans Programı ile, tam donanımlı olarak ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek, kanıta dayalı ebelik uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı ebelik uygulamalarını kliniklerde yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi profesyonel ebeler yetişecektir. Lisansüstü eğitimin ilk basamağını oluşturan yüksek lisans eğitimi ebelerin alanlarında derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olmalarına olanak tanırken, meslekte uzmanlaşmayı da sağlanmaktadır.

  Ebelik yüksek lisans programının amacı; evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip olan ebelerin kanıta dayalı klinik karar alma ve uygulama sürecini uzmanlık düzeyine getirmektir. Ayrıca, yapılacak olan araştırmalar ve hazırlanacak olan tezlerin de ebelik bilimine büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte Tezli Yüksek Lisans programıyla yetiştirilecek nitelikli elemanlar ile ülkemizde yaşanan ebelik öğretim elemanı sıkıntısının giderilmesine de katkı sağlanacaktır.

  • •Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü mezunu olmak
  • ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak.

  Prof. Dr. Sevim Savaşer

  Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

  Prof. Dr. Murat Arslan

  Dr. Öğr. Üyesi Halime Şule Selman /span>

  Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı

  Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Çayır

  Dr. Öğr. Üyesi Selmin Köse

  Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*

  Doç. Dr. Murat Çemberci**


  *Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  ** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

  Ebelik Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve iki yarıyıl tez dönemi olmak üzere toplam dört yarıyıldan oluşmaktadır.

  Program 27 ulusal kredi ve buna eşdeğer 120 AKTS kredisi olan bir programdır. Güz ve bahar dönemlerinde en az 2 zorunlu 2 seçmeli ders bulunmaktadır. Bu derslerin toplam AKTS değeri 60 kredidir. Teorik dersler tamamlandığında, en az 2 dönem ve 60 AKTS kredisi tez çalışması için verilmektedir.


Son güncelleme tarihi 12 Mart 2021 Cum., saat 10:57